नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

काठमाडौं, नेपाल

सुचना
आजको मिति: Saturday, December 15th, 2018

श्रोतहरु

Orientation Application

प्रकाशित मिती: २०७५-१-१६

Orientation Application


खारेज एजेन्ट विवरण

प्रकाशित मिती: २०७४-१२-२२

खारेज एजेन्ट विवरण


JITCO सूचीकरण भएका संस्थाहरु

प्रकाशित मिती: २०७४-१२-२५

JITCO सूचीकरण भएका संस्थाहरु


सामाजिक सूरक्षा ऐन २०७४

प्रकाशित मिती: २०७४-६-२६

सामाजिक सूरक्षा ऐन २०७४


8th EPS-TOPIK Result

प्रकाशित मिती: २०७४-४-१०

8th EPS-TOPIK Result


Notice of exam centers of 8th EPS-TOPIK examination

प्रकाशित मिती: २०७४-२-२०

Notice of exam centers of 8th EPS-TOPIK examination


Final results for Israel 2017

प्रकाशित मिती: २०७४-२-२

Final results for Israel 2017


इजरायल जान PIBA बाट छनौट भएका नामावली

प्रकाशित मिती: २०७४-१-१५


Blocked Newly Registered Manpower List

प्रकाशित मिती: २०७४-१-१३

Blocked Newly Registered Manpower List


Urgent notice for Manpower Agencies

प्रकाशित मिती: २०७५-६-१९

Urgent notice for Manpower Agencies


Application for respect and prize

प्रकाशित मिती: २०७३-१२-२

Application for respect and prize


पूर्व र अन्तिम स्वीकृति रोक्का बारे

प्रकाशित मिती: २०७३-११-९


Guidelines for applying individual labour permit

प्रकाशित मिती: २०७३-१०-२०

Guidelines for applying individual labour permit


Orientation Desktop Manual

प्रकाशित मिती: २०७३-९-२२

Orientation Desktop Manual


User Manual for Insurance-UFEIMS

प्रकाशित मिती: २०७३-९-१०

User Manual for Insurance-UFEIMS


User Manual for Medical-UFEIMS

प्रकाशित मिती: २०७३-९-१०

User Manual for Medical-UFEIMS


User Manual for RA-UFEIMS

प्रकाशित मिती: २०७३-९-१०

User Manual for RA-UFEIMS


User Manuals for Orientation-UFEIMS

प्रकाशित मिती: २०७३-९-१०

User Manuals for Orientation-UFEIMS


User Manual for Banks-UFEIMS

प्रकाशित मिती: २०७३-९-१०

User Manual for Banks-UFEIMS


पूर्व स्वीकृति र अन्तिम स्वीकृति रोक्का बारे


Labour Migration for Employment status report 2014/2015

प्रकाशित मिती: २०७३-४-४

Labour Migration for Employment status report 2014/2015


केयर गिभरको सम्झौतापत्रको नमूना

प्रकाशित मिती: २०७२-१२-१६

इजरायल केयर गिभरको सम्झौतापत्रको नमूना


ईजरायल कामदारहरुको पुस्तिका

प्रकाशित मिती: २०७२-१२-३

विदेशी कामदारहरुको अधिकार सम्बन्धी पुस्तिका (ईजरायल)


Form for Caregiver

प्रकाशित मिती: २०७३-११-१६


मेनपावरहरुकाे अनुगमन फाराम

प्रकाशित मिती: २०७२-३-२१

मेनपावरहरुकाे अनुगमन फाराम


Orientation Penalities - 2072-03-31

प्रकाशित मिती: २०७२-४-६


RA-Information Update Form

प्रकाशित मिती: २०७२-२-१३

RA-Information Update Form


सुचनाको हक- निवेदनको ढाँचा

प्रकाशित मिती: २०७१-१२-१६


Template-Orienation-Trainee-List

प्रकाशित मिती: २०७१-१०-२९

Standard format for Orientation name list In Excel. Please download and customize the content according to your need within the presented format.


Country Code -Excel

प्रकाशित मिती: २०७१-१०-६

Please use this format for short name of countries while sending the orientation trainee list


मेनपावर अध्यावधिक गर्ने फर्म

प्रकाशित मिती: २०७१-९-१७


Labour Migration for Employment A Status Report for Nepal: 2013/2014

प्रकाशित मिती: २०७१-६-२७

Labour Migration for EmploymentA Status Report for Nepal: 2013/2014


निदेदन को नमुना (JITCO)

प्रकाशित मिती: २०७१-४-१६

निदेदन को नमुना (JITCO)


सिफारिश पत्रको नमुना

प्रकाशित मिती: २०७१-३-२६

घरेलु कामदारमा जानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दिइने सिफारिश पत्रको नमुना


अनुगमन फाराम -२०६९

प्रकाशित मिती: २०७१-२-५

इजाजतपत्र प्रा्प्त संस्थाको लागि अनुगमन फाराम -२०६९


अनुसूची फारम

प्रकाशित मिती: २०७१-२-५

अनुसूची फारम


ब्यक्तिगत श्रम स्वीकृति फाराम

प्रकाशित मिती: २०७१-२-५

ब्यक्तिगत श्रम स्वीकृति फाराम


नेपाल राजपत्र ०७-२५

प्रकाशित मिती: २०७०-११-१२

नेपाल राजपत्र ०७-२५


खोजि श्रम स्वीकृति


श्रेणी लिंक

Job Opportunities
रोजगारको अवसर

Embassy List Nepal
राजदुताबासको सूची

Dofe usefu links
आवश्यक लिकंहरु
सबै हेर्नुहोस

सम्पर्क ठेगाना

नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

काठमाडौं, नेपाल


Tel: +977-1-4782454
Fax: +977-1-4782454
Email: info@dofe.gov.np
Website: www.dofe.gov.np

यात्रा क्रम सङ्ख्या 1 4 1 2 8 0